Natječaji Javna nabava
Prethodno savjetovanje o javnoj nabavi opreme za kemijski laboratorij DHMZ-a - Nabava analitičkih instrumenata

"U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), DHMZ objavljuje prethodno savjetovanje u postupku nabave: Nabava opreme za kemijski laboratorij DHMZ-a - Nabava analitičkih instrumenata, CPV: 38434560-9 Aparati za analizu u kemiji,

Grupa 1. Oprema za kemijski laboratorij DHMZ-a - Plinski kromatograf sa opremama za pripremu uzoraka i

Grupa 2. Oprema za kemijski laboratorij DHMZ-a - Dva dvokanalna ionska kromatografa i jedan autosampler. "

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte:
nabava-airq(at)cirus.dhz.hr. Prethodno savjetovanje otvoreno je do 3.1.2018. do 10,00 sati.


Izvješće o prethodnom savjetovanju o javnoj nabavi opreme za kemijski laboratorij DHMZ-a novo!

Dokumentacija o nabavi - za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave opreme za kemijski laboratorij DHMZ-a

Troškovnik i prilozi (AIRQ_EP 3.1)