Projekti D - COST projekti

COST Action ES1002
WIRE: Weather Intelligence for Renewable Energies

Naziv projekta WIRE: Weather Intelligence for Renewable Energies
WIRE: Meteorološke informacije za obnovljive izvore energije
Kratki opis projekta WIRE (http://www.wire1002.ch) je projekt umrežavanja istraživačkih institucija financiran putem COST programa Europske Komisije.
Zbog klimatskih promjena i smanjenja zaliha fosilnih izvora, prijelaz na veće korištenje obnovljivih izvora je neizbježan. No, zbog toga što su energija vjetra i Sunca jako zavisne o vrlo promjenjivim vremenskih procesima, povećana penetracija obnovljivih izvora dovodi do jakih fluktuacija u električnoj mreži, koje treba uravnotežiti. Pravilna i specifična numerička prognoza "energy weather" je ključna komponenta tog procesa. Stoga je pravovremeno razmotriti zahtjeve za specifičnim vremenskim prognostičkim informacijama važnih za prognozu proizvodnje energije iz vjetrovnih i sunčevih elektrana za razdoblje od nekoliko minuta do nekoliko dana.
U skladu s navedenim, ova Akcija ima dvije glavne grupe aktivnosti: prvo, razviti post-procesing algoritme uklopljene sa prognostičkim atmosferskim modelima i mjerenjima, posebno daljinskim i drugo, analizirati odnos između proizvodnje električne energije u vrlo promjenjivim vremenskim uvjetima i distribucije električne energije prema krajnjim korisnicima. Drugi će cilj ovoga projekta identificirati nove izazove zbog toga što će proizvođači i distributeri električne energije definirati zahtjeve vezane za prognostičke produkte kao i specificirati potrebe za razvojem novih tehnologija za upravljanje elektranama i električnom mrežom.
Abstract Due to climate change and shrinking fossil resources, the transition to more and more renewable energy shares is unavoidable. But, as wind and solar energy is strongly dependent on highly variable weather processes, increased penetration rates will also lead to strong fluctuations in the electricity grid which need to be balanced. Proper and specific forecasting of ‘energy weather’ is a key component for this. Therefore, it is timely to scientifically address the requirements to provide the best possible specific weather information for forecasting the energy production of wind and solar power plants for the next minutes up to several days ahead.
Towards such aims, this Action will have two main lines of activity: first develop dedicated post-processing algorithms coupled with weather prediction models and measurement data especially remote sensing observations; second investigate the difficult relationship between the highly intermittent weather dependent power production and the energy distribution towards end users. The second goal will raise new challenges as this will require from the energy producers and distributors definitions of the requested forecast data and new technologies dedicated to the management of power plants and electricity grids.
Cilj projekta Glavni cilj Akcije je unaprijediti metode za predviđanje proizvodnje energije iz vjetra i Sunca za vremensko razdoblje od nekoliko minuta do nekoliko sati. To će se postići uz upotrebu numeričkih modela atmosfere i prikladnih post-procesing algoritama kao i tekućih prizemnih i daljinskih mjerenja. Daljnji je cilj uspostaviti zajedniči pristup svih relevantih struka (meteorolozi, inženjeri elektroenergetike, upravitelji elktričnom mrežom) optimizaciji tehničke i ekonomske integracije ovih obnovljivih energija u električnu mrežu i tržišta električnom energijom.
Ključne riječi Weather, numerical weather prediction, post-processing, measurements, renewable energy, prediction of energy production, grid integration
Vrijeme, numerička prognoza vremena, post-procesing, mjerenja, obnovljivi izvori energije, proizvodnja energije, integracija u elektroenergetsku mrežu
Odgovorna osoba dr.sc. Kristian Horvath (kristian.horvath(at)cirus.dhz.hr, tel: 01-45 65 752)
Trajanje 2011-2015.
Suradne institucije/projekti Suradne institucije iz 30 zemalja:
http://w3.cost.eu/index.php?id=205&action_number=ES1002

Web stranica projekta: http://www.wire1002.ch