Projekti D - COST projekti

Evaluacija, poboljšanje i smjernice za upotrebu alata lokalne skale za predviđanje i reakciju u izvanrednim situacijama pri ispuštanju opasnosnih tvari u zrak u izgrađenom okolišu

Naziv projekta Evaluacija, poboljšanje i smjernice za upotrebu alata lokalne skale za predviđanje i reakciju u izvanrednim situacijama pri ispuštanju opasnosnih tvari u zrak u izgrađenom okolišu
Evaluation, improvement and guidance for the use of local-scale emergency prediction and response tools for airborne hazards in built environments
Kratki opis projekta Glavni cilj projekta je evaluacija i unaprijeđenje pouzdanosti modela za primjenu u izvanrednim situacijama na lokalnoj skali na temelju sveobuhvatnog i međunacionalnog pristupa. Ostvarenje cilja omogućeno je osiguravanjem značajno poboljšanih znanstvenih saznanja kao i kroz sveobuhvatni praktični priručnik za korištenje modela za praćenje i predviđanje disperzije opasnih onečišćenja u zraku koji potječu iz slučajnih ili namjernih ispuštanja u kompleksnom urbanom i industrijskom okolišu.
Ispuštanje opasnih tvari u kompleksnom, izgrađenom okolišu postavlja izuzetan izazov osobama i tijelima koja djeluju u izvanrednim situacijama zbog velikog broja mogućih žrtava. Gibanja zraka u izgrađenim područjima su vrlo složena te su odgovarajući alati potrebni za simulaciju i predviđanje disperzije opasnih tvari sa potrebnom točnošću i u vrlo kratkom vremenu. U primjeni su različiti modeli, no njihove individualne prednosti i ograničenja nisu uvijek poznati. Stoga je od izuzetne važnosti prikupiti detaljan inventorij različitih modela i metodologija koje se nalaze u trenutnoj uporabi kako bi se karakterizirala njihova izvedba i uspostavila strategija njihovog poboljšanja. Imperativ je donošenje konsenzusa o pouzdanim, učinkovitim i pogodnim modelima za pojedini lokalni scenarij i mogućnostima znanstvenih poboljšanja. Na poslijetku projekt ima cilj značajno unaprijediti implementaciju alata za primjenu u izvanrednim situacijama na lokalnoj skali. Prepoznavanjem opasnih scenarija, prikupljanjem ciljanih testnih slučajeva, otkrivanjem ograničenja modela i poboljšanjem modelarskih pristupa u okviru projekta će se izraditi vodič za pouzdanu primjenu alata za primjenu u izvanrednim situacijama na lokalnoj skali. Projekt je prva inicijativa koja uključuje različite zajednice kako bi se sažela, koordinirala i harmonizirala europska nastojanja u procjeni i smanjenju opasnosti od opasnog zračnog onečišćenja na lokalnoj skali.
Abstract The main objective of the Action is to evaluate and improve the reliability of neighbourhood-scale emergency response tools based on a comprehensive and cross-national approach. This will be achieved by providing both a substantially improved scientific background and comprehensive practical guidance for the use of models for tracking and predicting the dispersion of airborne hazards, resulting from accidental or deliberate releases in complex urban and industrial environments. Releases of hazardous agents in complex built environments pose a tremendous challenge to emergency first responders and authorities in charge due to the large number of casualties potentially involved. Air motions in built-up areas are very complex and adequate modelling tools have to be applied properly in order to predict the dispersion of hazardous materials with sufficient accuracy within a very short time. Different types of tools are applied; however, it is not always clear what the advantages and limitations of individual model approaches are. Therefore, it is of exceptional interest to compile a detailed inventory of the different models and methodologies currently in use, to characterize their performance and to establish strategies for their improvement. A consensus on reliable, efficient and suitable model approaches for given local threats and their scientific advancement is imperative. Consequently, the Action is aiming for a substantial improvement in the implementation of local-scale emergency response tools. By characterizing threat scenarios, compiling dedicated test cases, revealing model limitations and improving model approaches, the Action is delivering guidance for a reliable application of local-scale emergency response tools. The Action is a first cross-community initiative to join, to coordinate and to harmonize European efforts in threat assessment and reduction for local-scale airborne hazards.
Cilj projekta Evaluacija i unaprijeđenje pouzdanosti modela za primjenu u izvanrednim situacijama na lokalnoj skali na temelju sveobuhvatnog i međunacionalnog pristupa.
Ključne riječi procjena opasnog onečišćenja zraka, modeli disperzije na lokalnoj skali, model verifikacije, alati za primjenu u izvanrednim situacijama, europska harmonizacija
airborne hazards threat assessment, local-scale dispersion modelling, model evaluation, emergency response tools, European harmonization
Odgovorna osoba dr.sc. Amela Jeričević, +358 1 45 65 787, amela.jericevic(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 2011 - 2015
Suradne institucije/projekti GEKOM-Geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Geofizički odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Web stranica projekta: http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1006