Projekti C - EU fondovi

ECLAIRE - Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for European ecosystems
FP7-ENV-2011

Naziv projekta Učinci onečišćenja zraka na europske ekosustave izazvani klimatskim promjenama i strategije za njihovo ublažavanje
Effects of climate change on air pollution impacts and response strategies for European ecosystems (ECLAIRE)
Kratki opis projekta ÉCLAIRE istražuje na koji način klimatske promjene mijenjaju rizike i osjetljivost kopnenih ekosustava, uključujući tlo, koji nastaju uslijed promjena u kvaliteti zraka izazvanih klimatskim promjenama. Na osnovi mjerenja, eksperimentalnih podataka i modela, utvrđuju se novi tokovi, novi odnosi koncentracija i funkcija doza i odziva, kao podloga za informirano donošenje odluka.
Mjerenjem tokova i razmjene između biosfere i atmosfere ÉCLAIRE kvantificira na koji će način globalno zagrijavanje i promjene u raspodjeli oborine utjecati na emisije ključnih primarnih polutanata (NOx, NH3, VOCs), uključujući interakcije s povišenim koncentracijama lebdećih čestica i pozadinskih koncentracija ozona (O3) na cijeloj hemisferi, koje modificiraju atmosferski transport i depoziciju. Ansambl atmosferskih kemijskih modela primijenit će se za procjenu nesigurnosti koje nastaju primjenom harmoniziranih klimatskih scenarija, emisijskih scenarija i prostornog planiranja, a istovremeno će se kroz studije visoke rezolucije istraživati kako klimatske promjene mijenjaju procese i izloženost na lokalnoj skali, uključujući kritično opterećenje.
Mreža europskih eksperimenata za usporedbu ekosustava i klima, kombinirana s meta analizama nepubliciranih nizova podataka, koristit će se za kvantifikaciju osjetljivosti ekosustava uslijed klimatskih promjena na troposferski ozon i taloženje dušika, uključujući interakcije s CO2. U kombinaciji sa specijalnim temama o interakcijama s oblicima dušika (wet/dry, NHx/NOy), lebdećim česticama u atmosferi pogoršanim sušama i biogenetskim učincima lakohlapivih organskih spojeva na zaštitne mehanizme u slučaju troposferskog ozona, razvit će se nove relacije doza i odziva, kao i nove metode za određivanje graničnih vrijednosti. U svrhu procjene interakcija i odziva na zalihama ugljika u biljkama/tlima, ravnoteže stakleničkih plinova i promjena biljnih vrsta, koristit će se atmosferski kemijski i biokemijski modeli regionalne skale.
Abstract ÉCLAIRE investigates the ways in which climate change alters the threat of air pollution on European landecosystems including soils. Based on field observations, experimental data and models, it establishes new flux,concentration and dose-response relationships, as a basis to inform future European policies.
Starting with biosphere-atmosphere exchange measurements, ÉCLAIRE quantifies how global warming and altered precipitation will affect emissions of key European primary pollutants (NOx, NH3, VOCs), including interactions with increasing aerosol and hemispheric O3 background concentrations, modifying atmospheric transport and deposition. An ensemble of chemistry transport models will be applied to assess uncertainty in response to harmonized scenarios for climate, emissions and land-use, while high resolution studies will investigate how climate change alters local patterns of pollutant exposure and threshold exceedance.
A network of European experiments for contrasting ecosystems and climates, combined with meta-analysis ofunpublished datasets, will quantify how climate change alters ecosystem vulnerability to tropospheric O3 and N deposition, including interaction with increased CO2. Combined with special topics on interactions with N form(wet/dry, NHx/NOy), aerosol-exacerbated drought stress and BVOC self-protection of O3 effects, novel thresholdand dose-response approaches will be developed. These will be combined with regional atmospheric andbiogeochemical models to estimate interactions and feedbacks on plant/soil carbon stocks, greenhouse gas balanceand plant species change.
The new risk assessment chain to be developed will be applied at the European scale, quantifying how projectedclimate change will alter damage estimates. Combined with economic valuation of ecosystem services, improvedintegrated assessment modelling will allow a cost-benefit analysis to inform future mitigation and adaptationstrategies on air pollution and climate change.
Cilj projekta Novi sustav uzročno-posljedičnih rizika primijenit će se na europskoj skali, kvantificirajući na koji način će predviđene klimatske promjene izmijeniti sadašnje procjene štetnih utjecaja. Udružen s ekonomskim vrednovanjem ekosustava i poboljšanim integriranim modeliranjem procjena omogućit će se cost-benefit analiza sa svrhom informiranja prilikom izrade budućih strategija za prilagodbu i primjenu mjera zbog klimatskih promjena i onečišćenja zraka.
Ključne riječi Ekosustav, klima, klimatske promjene, polutanti, ekonomsko vrednovanje ekosustava
Ecosystem, clima, climate change, pollutants, economic valuation of ecosystem
Odgovorna osoba Za DHMZ Sonja Vidič (e-mail: sonja.vidic(at)cirus.dhz.hr, tel: 01-45 65 719);
Coordinating person: Dr. Mark A. Sutton(NERC CEH)
Trajanje 2011 – 2014
Suradne institucije/projekti
  • Centre for Ecology and Hydrology (CEH), The Natural Environment Research Council (NERC), Velika Britanija – voditelj projekta
  • Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)– suradna institucija
  • U projektu sudjeluje 38 europskih znanstveno-istraživačkih instituta i institucija

Web stranica projekta: http://www.eclaire.eu/