Novi prikaz temperatura tla na 5 i 20 cm

DHMZ, 11. 9. 2013. - Na našim mrežnim stranicama u rubrici Agrometeorologija od sada se vrijednosti temperatura tla na 5 i 20 cm prikazuju u aplikaciji Googlemaps kako bi se dobila potpunija informacja o lokaciji na kojoj se mjere temperature tla. Prikazane su temperature tla na dubinama 5 cm i 20 cm za 16 metoroloških postaja DHMZ-a u terminima 7, 14 i 21 h prethodnog dana.

Temperatura tla ovisi o razmjeni topline između tla i atmosfere zračenja, ali i vrsti vegetacije koja prekriva tlo. Stoga se mjerenja obavljaju na golom tlu na dubinama od 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm i 100 cm. Temperatura gornjeg sloja tla se mijenja tijekom dana od minimuma u rano jutro do maksimuma oko 13 h. Promjene u temperaturi tla dubinom se gube i iščezavaju na oko 60 cm. Raspon u godišnjem hodu temperature tla se smanjuje s dubinom, a ekstremi nastupaju sve kasnije u odnosu na površinske ekstreme temperature. Godišnje promjene temperature tla iščezavaju do približno dubine od 10 m . Toplina tla ima posebnu važnost u poljoprivredi jer prateći dnevni hod temperatura tla poljoprivrednici mogu planirati obavljanja poljodjelskih radova.